Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží na prostřednictvím e-shopu riwall.cz

 

Základní údaje

Provozovatel e-shopu: GARLAND distributor, s.r.o.

Sídlo společnosti: Šturmova 1307, 50601 Jičín

IČO: 60108461

DIČ: CZ60108461

Zapsána v obchodním rejstříku  u Krajského soudu  v Hradci Králové  v oddíle C, vložka. 5276

 

 

Prodávající : GARLAND distributor, s.r.o.

Sídlo společnosti: Šturmova 1307, 50601 Jičín

IČO: 60108461

DIČ: CZ60108461

Zapsána v obchodním rejstříku  u Krajského soudu  v Hradci Králové  v oddíle C, vložka. 5276

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 462760207/0100

Adresa pro doručování elektronické pošty : eshop@garland.cz

telefonní kontakt: +420 493 532 532

 

 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro prodej a nákup výrobků elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek v internetovém obchodě riwall.cz (dále jen „internetový obchod“ nebo „e-shop“). Obchodní podmínky  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím GARLAND distributor, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník ( dále jen OZ) a zákonem č. 634/1992SB., o ochraně spotřebitele ( dále jen ZOS).

Je-li Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení NOZ a ZOS, tedy  fyzická osoba, která jedná mimo rámec podnikání nebo mino rámec samostatného výkonu povolání,  řídí se vztahy, které obchodní podmínky výslovně neupravují,   OZ a ZOS v platném a účinném znění.

Je-li kupujícím právnická osoba a/nebo podnikatel ve smyslu ust. § 420 OZ, řídí se vztahy OZ s výjimkou ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 1810 - 1840 OZ) a ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli ( § 2158-2174b).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou pro účastníky smluvního vztahu závazná. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající poskytuje Kupujícímu kupní smlouvu i obchodní podmínky v textové podobě, tj. zasláním PDF dokumentu na elektronickou adresu Kupujícího.

1.3. Prodávající má  právo obchodní podmínky upravovat a měnit. Platné a účinné znění obchodních podmínek je vždy umístěno na  internetových stránkách www.riwall.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
1.4. Uskutečněním objednávky na e-shopu  kupující stvrzuje, že se zcela seznámil s úplným zněním obchodních podmínek a  že s nimi, jako nedílnou součásti smluvního vztahu  souhlasí.  Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě riwall.cz.  

 

 1. Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy a uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávají s dostatečným předstihem před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku,   resp. před uzavřením smlouvy sděluje jasně a srozumitelně Kupujícímu – spotřebiteli :

a)údaje o své totožnosti, včetně adresy sídla, tel. kontaktu a adresy pro doručování elektronické pošty

 1. b) označení zboží a popis jeho hlavních vlastností a povahy,
 2. c) celkovou cenu zboží včetně všech daní, poplatků a obdobných peněžitých plnění,
 3. d) způsob platby, způsob a čas dodání zboží,
 4. e) náklady na dodání nebo údaj o tom, že tyto náklady mohou být dodatečně účtovány,
 5. f) údaj o právech z vadného plnění, případně o záruce za jakost, poprodejním servisu,
 6. g) údaj o nákladech na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
 7. h) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy,
 8. i) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
 9. j) údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,
 10. k) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,
 11. l) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

2.2. Na stránkách internetového obchodu naleznete prezentaci výrobků, které je možné objednat a to včetně uvedení jejich hlavních vlastností a povahy. Celková cena u výrobku je uvedena včetně všech daní a souvisejících poplatků. Prezentace zboží není nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 OZ. Prezentace výrobků, včetně cen  zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Nejpozději na začátku vyplnění objednávky je Kupující informován o případném omezení pro dodání výrobku a o možných způsobech platby a dále mu Prodávající sdělí údaje o své totožnosti, vlastnostech a povaze výrobku, celkové ceně, podmínky lhůtu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Objednávka zboží, vytvořená Kupujícím na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Kupující je bezprostředně před dokončením objednávky jasně a výrazně upozorněn, aby ověřil údaje v objednávce. K dokončení objednávky musí Kupující vědomě potvrdit, že se jedná o objednávku která ho zavazuje k platbě.  

2.4. Po obdržení objednávky Prodávající potvrdí  Kupujícímu přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl Kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) před jejím potvrzením požádat Kupujícího o verifikaci  objednávky (například písemně či telefonicky). Potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky je považováno za přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil Kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající následně zašle Kupujícímu ve formě PDF dokumentu potvrzení objednávky a znění obchodních podmínek.

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

 1. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Cena prezentovaného zboží je vždy uvedena včetně všech daní,  poplatků a souvisejících plnění. Celková kupní cena  je vždy potvrzena Kupujícímu Prodávajícím v písemném potvrzení objednávky.
3.2. Cenu zboží lze hradit některým z níže uvedených způsobů, o čemž je Kupující informován již před zahájením objednávacích procesu:

Způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího,

- platba kartou při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího nebo při převzetí na dobírku,

- online platba platební kartou,

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Komerční banky číslo účtu je 462760207/0100,

- on-line spotřebitelský úvěr Essox.

Prodávající  je oprávněn požadovat  zálohovou platbu  ve výši až 100% celkové kupní ceny dle objednávky v případě, kdy Kupující neprovedena na žádost Prodávajícího verifikaci objednávky  dle čl. 2.4.  V takovém případě je Prodávajícím vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

3.3. Pokud není výslovně v jednotlivém případě ujednáno jinak, Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy a nejsou zahrnuty v kupní ceně.

3.4. Společně s kupní smlouvou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícícmu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na balení a dodání jsou uvedeny pro jednotlivé způsoby dodání zboží na stránkách internetového obchodu a Kupující zvolením způsobu dodání v objednávce výslovně souhlasí s takto sjednanou výší nákladů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Prodávající zašle Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 1. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodání zboží  bude realizováno v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů, pokud není v jednotlivém případě ujednáno s Kupujícím jinak.  Místo dodání je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce Kupujícího. Součástí dodávky není instalace a montáž zboží.. Se zbožím Prodávající poskytne Kupujícímu  dodací list, návod na používání, montáž, údržbu výrobku, včetně informace o nebezpečí a rizicích  v českém jazyce a záruční list (pokud Prodávající záruku poskytuje). Dokumenty může Prodávající poskytnout i ve formě PDF zaslaného na elektronickou adresu Kupujícího.

4.2. Dopravu zboží zajišťuje Prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí Kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky a náklady dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v sekci "Doprava". Předáním zboží přepravci je zboží dodáno. Je-li kupujícím spotřebitel je zboží dodáno okamžikem, kdy přepravce předá zboží spotřebiteli nebo jím určené osobě.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

4.5. Společnost GARLAND distributor, s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na svých provozovnách v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím spotřebitelem

5.1. Kupující - spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

 1. a) převezme poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. b) převezme poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. c) převezme první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Lhůta je zachována, je-li odstoupení odesláno před jejím uplynutím.

5.2. Kupující-spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, má v souladu s ust. § 5d ZOS právo odstoupit od smlouvy. Kupující musí v odstoupení uvést rozhodné skutečnosti o dotčení svého práva a druh nekalé obchodní praktiky, kterou byl dotčen. Odstoupení není možné, pokud Prodávající prokáže, že  je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

5.3. Kupující-spotřebitel má v souladu s ust. § 19 odst. 4 ZOS právo odstoupit od smlouvy při marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace a v souladu s ust. § 2159 OZ také je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním věci a  nesplní-li  svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. 

5.4. Odstoupení lze povést jakýmkoliv jednoznačným prohlášením Kupujícího -spotřebitele vůči Prodávajícímu. Pro účely uplatnění a řešení práva na odstoupení od smlouvy musí  Kupující - spotřebitel informovat písemně prodávajícího (dopisem, faxem, e-mailem) o kupní smlouvě, tj. označit číslo objednávky, datum nákupu, označení zboží , počtu kusů a ceny a čísla účtu pro vrácení peněz. Informace k odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu reklamačního oddělení: GARLAND distributor, s.r.o., reklamační oddělení, Šturmova 1307, 50601 Jičín, nebo na adresu elektronické pošty infoservis@garland.cz.

5.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy,  vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží Prodávajícímu, a to předáním v sídle Prodávajícího nebo odesláním na adresu sídla. Lhůta je zachována, je-li zboží odesláno před jejím uplynutím. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

5.6. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou,  vlastnostmi a funkčností  zboží.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Prodávajícímu bude mít takto sníženou hodnotu, má Prodávající právo na náhradu vzniklé újmy, kterou může požadovat po Kupujícím. Nárok na úhradu vzniklé újmy je Prodávající  oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Pokud Kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, jako při uzavření kupní smlouvy, pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Prodávající vrátí platbu až poté, co mu Kupující - spotřebitel vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu.

5.8. Právo na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel nemá v případech stanovených ustanovením § 1837 OZ.

5.9. Je-li společně s kupní smlouvou poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 1. Práva z vadného plnění, záruka

6.1. Kupující je povinen se před prvním použitím seznámit se stavem zboží a dokumenty ke zboží, zejména s návodem na použití, obsluhu, montáž, údržbu výrobku a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným konáním/opomenutím věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady. Je-li na výrobek poskytnuta Prodávajícím záruka, je kupující povine seznámit se i s podmínkami záruky dle záručního listu.

6.2. Prodávající může Kupujícímu poskytnout nad rámec zákonné odpovědnosti za vadné plnění svým prohlášením záruku , že si věc při obvyklém užívání uchová své funkce a výkonnost po určitou dobu ( záruční doba). Poskytnutí záruky a délka záruční doby jsou  uvedeny v prezentaci každého zboží na internetovém obchodě v jeho popisu ( platí pouze pro záruku poskytovanou Kupujícímu -.spotřebiteli). Záruční doba začíná běžet převzetím věci Kupujícím. Prodávající předá Kupujícímu záruční list s obsahem a podmínkami záruky spolu se zbožím nebo ho zašle formou PDF dokumentu na elektronickou adresu Kupujícího. 

6.3. Práva Kupujícího, který není spotřebitel,   z odpovědnosti za vady jsou upravena ust. § 1914-1925 a 2099-2117 OZ. Je-li poskytována záruka, je délka záruční doby stanovena dle podmínek dodavatele konkrétního zboží do ČR. Záruční doba uvedená na  stránkách internetového obchodu je určena pouze pro Kupujícího - spotřebitele, nikoliv pro další Kupující, zejména pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Sdělení pro Kupujícího - spotřebitele:

6.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména,, že věc

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti, funkčnosti, životnosti a jiným ujednaným vlastnostem a odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat,
 2. b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy,
 3. c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně obalu, návodu k montáži nebo instalaci či jiných pokynů k použití.

6.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

6.6. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci, její součásti a/nebo příslušenství  způsobené jejím obvyklým užíváním.  

6.7. Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění a to buď

(i)dodání nové věci bez vady nebo

(ii) opravu věci.

Způsob zvolený Kupujícím musí být možný a nesmí být ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.8. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Případnou demontáž a montáž věci po provedení opravy zajistí Prodávající  anebo uhradí účelné a prokazatelné náklady s tím spojené.

6.9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případech dle ust. § 2171 odst. 1 OZ.  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel.

6.10. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však  uveden jiný subjekt určený k opravě, může Kupující uplatnit právo na opravu  určeného subjektu. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající. Seznam servisních středisek najdete na adrese www.garland.cz.
6.11. O přijetí reklamace je vydáno Kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data reklamace, obsahu, požadovaného  způsobu vyřízení a kontaktních  údajů . O reklamaci přijímající subjekt   rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku  potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, bude vyřízena včetně odstranění vady a informování Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající  s Kupujícím - spotřebitelem nedohodne jinak

6.12. Prodávajícíc vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.13. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelných a prokázaných nákladů spojených s reklamací.. V případě zjevně neoprávněné reklamace, nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající   nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

 

 

 

 1. Ochrana osobních údajů a cookies

7.1. Kupující je tímto informován a bere na vědomí, že Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb - prodej zboží. Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění kupní smlouvy a nároků z ní vyplývajících. Osobní údaje jsou Prodávajícím získávány pouze prostřednictvím Kupujícího. Prodávající zpracovává osobní údaje pouze po dobu plnění kupní smlouvy a nároků z ní vyplývajících.

7.2. Zpracování osobních údajů je prováděno Prodávajícícím, osobní údaje však pro Prodávajícího mohou zpracovávat i další subjekty. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

7.3. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7.4. Osobní údaje mohou být ve stanovených případech zpřístupněny státním a správním orgánům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí nebo je zhotovitel může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

7.5. Kupující je tímto informován o tom, že osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

7.6. Kupující je tímto informován o svém právu požadovat od dodavatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu práv jsou dostupné u Prodávajícícho.

7.7. Webová stránka www.riwall.cz používá soubory cookies, které jsou využívány k zajištění funkčnosti webu a se souhlasem Kupujícího k personalizaci obsahu stránek. Kliknutím na tlačítko souhlasí Kupující s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webových stránkách. Kupující má možnost vymezit rozsah souhlasu a souhlas odvolat.

7.8. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.“

7.9. Úplné a podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů a cookies jsou dostupné na webu  GARLAND distributor, s.r.o www.garland.cz.

 

 1. Spotřebitelské recenze

8.1. Prodávající může poskytovat na internetovém obchodě hodnocení nabízených výrobků  provedené jiným Kupujícím,  který hodnocený výrobek zakoupil ( spotřebitelská recenze). .Prodávající uvede způsob, jakým zajišťuje pravost spotřebitelské recenze, tj, že hodnocení pochází pouze od Kupujícího, který výrobek také zakoupil či užíval.   Prodávající nezveřejní pouze recenze, jejichž obsahem a zveřejněním by mohla být naplněna skutková podstata přečinu, trestného činu, který obsahuje vulgarismy a zjevně nesouvisí hodnocením výrobku a Prodávajícího..

 

 1. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků

9.1. Společnost GARLAND distributor, s.r.o. si vyhrazuje právo stornovat nebo nedodat objednávky, ve kterých je jedním Kupujícím opakovaně využíván stejný slevový kód aktivující časově omezenou cenovou akci.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dárek, akci ukončit nebo naopak prodloužit a to bez udání důvodu. Původní dárek není možné nárokovat.

9.3. Pokud není uvedeno jinak, je u dárků z technických důvodů vždy účtovaná minimální částka 1 Kč.

9.4. Pokud není uvedeno jinak, nelze slevové kódy (kupóny) vzájemně kombinovat.

 

 1. Kupní smlouva uzavřená a obchodním partnerem

10.1. Zboží prezentované na stránkách tohoto internetového obchodu může Kupující objednat a kupní smlouvu uzavřít i s dalšími prodávajícími (obchodními partnery společnosti GARLAND), jejichž aktuální seznam je uveden na stránkách obchodu.

10.2. Volbu prodávajícího (obchodního partnera) provede Kupující při vyplnění objednávky zboží. Obchodní partner je vázán všemi právy a povinnostmi Prodávajícího dle těchto obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů.

10.3. Společnost GARLAND je obchodním partnerem na základě vzájemného ujednání zmocněna k tomu, aby potvrdila a přijala řádnou objednávku Kupujícího. V přijetí a potvrzení objednávky je vždy potvrzena i  osoba  zvoleného obchodního partnera. Tímto potvrzením a přijetím řádné objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy mezi zvoleným obchodním partnerem jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé. Kupní smlouva práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

10.4. Veškerá práva a nároky uplatňuje Kupující u zvoleného obchodního partnera, jako u prodávajícího.

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám

 1. Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů a k orgánům dohledu

12.1. Kupující - spotřebitel má  právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem příslušným k řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (internet: www.coi.cz)  nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je podrobně upraven v ust.  § 20d – 20y ZOS.

12.2. Dozor nad ochranou Kupujícího – spotřebitele vykonává zejména Česká obchodní inspekce (internet: www.coi.cz)  a ve vymezeném rozsahu další orgány státní správy.